C 语言实现一个打字小能手 #include #include #include #include #include void tips() { printf('================打字游戏====================\n'); printf('===============按任意键继 ..

C 语言写一个打字游戏

C 语言实现一个打字小能手

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
 
void tips()
{

 printf("================打字游戏====================\n");

 printf("===============按任意键继续==================\n");

 printf("==============按Esc退出游戏==================\n");

 char ch = _getch();

 if(ch == 27 )
 {
   exit(0);
 }

}

 

void rand_ch(char * arr)

{

 srand((unsigned int)time(NULL));

 for (int i=0; i<50; i++) {

arr[i] = rand()%26 + 'a';

 }

}

 

void print_ch(char * arr)

{

 unsigned int start_time;

 unsigned int end_time;

 int val;

 for (int i = 0; i<50; i++)

 {

 char ch = _getch();

 if (i == 0)

 {

start_time = time(NULL);

 }

 if (ch==arr[i]) {

 printf("%c",ch);

 val++;

 }else

 {

 printf("_");

 }

 }

end_time = time(NULL);

 printf("用时:%d\n",end_time - start_time);

 printf("正确率:%f\n",val * 1.0 / 50 * 100);

 if (val * 1.0 / 50 * 100 > 80.0) {

 printf("打字小能手!\n");

 

 }

}

 

int main(int argc, const char * argv[])

{

 char arr[51];

 memset(arr,0,51);

 while (1) {

 // 提示

 tips();

 //2.随机字符

 rand_ch(arr);

 printf("%s\n",arr);

 //3.输入字符

 print_ch(arr);

 }

 

 return 0;

}

 • C

  C 语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C 语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。

  41 引用 • 112 回帖 • 497 关注
 • 游戏

  沉迷游戏伤身,强撸灰飞烟灭。

  87 引用 • 687 回帖 • 82 关注
2 回帖
请输入回帖内容...