Failed to execute goal on project symphony: Could not resolve dependencies for project org.b3log:symphony:war:3.4.8: Could not transfer artifact log4j:log4j:jar ..

大佬们, 为什么部署 sym 项目一直报这个错误

Failed to execute goal on project symphony: Could not resolve dependencies for project org.b3log:symphony:war:3.4.8: Could not transfer artifact log4j:log4j:jar:1.2.17 from/to central (https://repo.maven.apache.org/maven2): Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/151.101.52.215] failed: Operation timed out (Connection timed out) -> [Help 1]

用 docker 部署的, 我应该怎么 3

 • Maven

  Maven 是基于项目对象模型(POM)、通过一小段描述信息来管理项目的构建、报告和文档的软件项目管理工具。

  146 引用 • 302 回帖 • 693 关注
 • Sym

  Sym 是一个用 Java 实现的现代化社区(论坛 / 社交网络 / 博客)平台,“下一代的社区系统,为未来而构建”。黑客派就是使用该系统搭建的 ❤️

  425 引用 • 4116 回帖 • 645 关注
6 回帖   
请输入回帖内容...
 • 88250

  看上去这个应该是编译期报错吧?Docker 部署不应该出现才对。

  1 回复
 • a649563501        

  是的 docker 里有编译的

  WORKDIR /opt/sym/
  ADD . /tmp
  RUN cd /tmp && mvn package -DskipTests -Pci && mv target/symphony/* /opt/sym/ \
    && cp -f /tmp/src/main/resources/docker/* /opt/sym/WEB-INF/classes/ \
    && rm -rf /tmp/* && rm -rf ~/.m2
  
  
 • 88250

  如果你的构建环境在国内,可以把 -Pci 去掉,这样解析依赖时会自动用阿里云的 Maven 镜像仓库。

  2 回复
 • a649563501        

  好的, 我 shishi

 • a649563501        

  感谢 , 感谢 请问那个 -pci 值的是什么

  1 回复
 • 88250      

  使用 id 为 ci 的 profile,在 pom.xml 中搜索 profile 看下,这个参数可以用来做构建环境切换。

  Maven – Introduction to build profiles

请输入回帖内容 ...