"502 Bad Gateway nginx/1.10.3 (Ubuntu) 哪位大佬碰到过类似的情况,能帮我解答与喜爱吗,哭死,查了一晚上资料都失败了!!!!!!!"

阿里云服务器重启之后,博客的网站突然 502

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)

哪位大佬碰到过类似的情况,能帮我解答与喜爱吗,哭死,查了一晚上资料都失败了!!!!!!!

感谢    关注    收藏    赞同    反对    举报    分享
1 回帖    
请输入回帖内容...
  • 88250      

    博客系统没启动吧。

    感谢    赞同    反对    举报    分享       回复