"solo 个人博客发布博文没有同步到社区 [图片] 点击同步到社区后发布 ,在社区看不到博文"

solo 个人博客发布博文没有同步到社区

solo 个人博客发布博文没有同步到社区

png 点击同步到社区后发布 ,在社区看不到博文

感谢    关注    收藏    赞同    反对    举报    分享
2 回帖    
请输入回帖内容...
 • 88250      

  你都写了是测试文章,怎么能上到生产环境呢? 😏

  1 回复 
  感谢    赞同    反对    举报    分享       评论    回复
 • hjljy            

  尴尬 我好像没有配置 b3

  感谢    赞同    反对    举报    分享       评论    回复