Exception in thread 'main' javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Error: ÇëʹÓÃÊÚȨÂëµÇ¼¡£ÏêÇéÇë¿´: [链接] at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport$Authenticato ..

发邮件报这个错,怎么解决

本贴最后更新于 244 天前,其中的信息可能已经水流花落

Exception in thread "main" javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Error: ÇëʹÓÃÊÚȨÂëµÇ¼¡£ÏêÇéÇë¿´: http://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=28&&no=1001256

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport$Authenticator.authenticate(SMTPTransport.java:965)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.authenticate(SMTPTransport.java:876)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SMTPTransport.java:780)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:366)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:246)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:267)
at org.b3log.symphony.util.Main.main(Main.java:74)

使用的本地发送邮件方式,邮箱使用的是腾讯企业邮箱

7 回帖   
请输入回帖内容...
 • 88250

  先解决乱码问题。

  2 回复
 • mufengcoding        

  老哥外链能不能不加确定按钮,太麻烦了啊

  1 回复
 • 88250      

  个人配置里面可以关闭啊。

 • carlzeiss        

  乱码无非就是一些说明,先看看这个错是怎么回事,用的是 3.4.5

  1 回复
 • 88250      

  说明很重要,看了说明就知道报错原因了。

  1 回复
 • carlzeiss        

  这个乱码是企业邮箱返回就乱码了,查了网上的说法是要启用授权码,但是试过还是报这个错

  1 回复
 • 88250      

  建议不要用 JavaMail 发送,除非你们是发给自己员工用。用企业邮箱发外域的话送达率非常低,会被各种邮件服务拒收的。

请输入回帖内容 ...