Exception in thread "main" javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Error: ÇëʹÓÃÊÚȨÂëµÇ¼¡£ÏêÇéÇë¿´: http://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=28&&no=1001256

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport$Authenticator.authenticate(SMTPTransport.java:965)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.authenticate(SMTPTransport.java:876)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SMTPTransport.java:780)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:366)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:246)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:267)
at org.b3log.symphony.util.Main.main(Main.java:74)

使用的本地发送邮件方式,邮箱使用的是腾讯企业邮箱

  • Sym

    Sym 是一个用 Java 实现的现代化社区(论坛 / 社交网络 / 博客)平台,“下一代的社区系统,为未来而构建”。黑客派就是使用该系统搭建的 ❤️

    342 引用 • 3836 回帖 • 637 关注
  • Q&A

    提问之前请先看一下这篇文章 《提问的智慧》精读注解版,好的问题比好的答案更有价值。

    690 引用 • 4401 回帖 • 609 关注
感谢    关注    收藏    赞同    反对    举报    分享